wat doe ikwat_doen_we.html

   scholenscholen.html

  hoe werk ik

 tarieventarieven.html

beroepsverenigingberpoepsver.html

 contactcontact.html
welkomwelkom.html
wie ben ikwie_ben_ik.html
wat doe ikwat_doen_we.html
scholenscholen.html
hoe werk ik
tarieventarieven.html
beroepsverenigingberpoepsver.html
contactcontact.html

hoe werk ik


• intake

De  individuele begeleiding van een kind begint met een gesprek met de ouder(s). Hierin kunt u vrijuit praten over de zorgen die er zijn. Zo stellen we samen de hulpvraag vast. Ik kijk met u naar het gedrag van het kind en geef zo nodig handvatten/adviezen om mee aan het werk te gaan.

Zodra een kind zelf de hulpvraag kan benoemen, wordt het gesprek samen met het kind gevoerd.


• sessies

Er volgen er een aantal bijeenkomsten (1 keer per week van een uur) waarin het kind alleen komt.

Na een aantal sessies ( ± 5) volgt een gesprek met de ouders over het gestelde doel en in hoeverre deze behaald is.• afsluiting

Aan het eind wordt het behandeldoel met u en kind  uw kind besproken. In overleg wordt bepaald of er nog meerdere sessies nodig zijn.


Soms adviseer ik om samen met ouder(s) en kind een gesprek te hebben. Hierdoor kunnen onderlinge behoeften duidelijk worden en ontstaat er meer begrip voor elkaar.

Het is ook mogelijk dat de ouder een gesprek of advies wenst zonder dat het kind begeleid wordt.


Bij sommige kinderen ga ik praten met de juf of meester. Ik kom dan kijken op school.

Ook is het mogelijk om uw kind  op school persoonlijk te begeleiden.


Tijdens het plannen van de sessies hou ik zoveel mogelijk rekening met persoonlijke wensen. Ik werk op vaste dagen en tijden. Kinderen worden bij voorkeur buiten schooltijd ingepland. Mocht uw kind toch onder schooltijd worden ingepland, is overleg met school vaak mogelijk.